Regulamin


Regulamin Serwisu ogłoszeniowego www.e-anonsik.pl 
 
I. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu ogłoszeniowego, nieposiadająca Konta i Konta firmowego lub do nich niezalogowana; 
b) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu ogłoszeniowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu ogłoszeniowego; 
c) Konto firmowe – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu ogłoszeniowego za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu ogłoszeniowego, utworzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 
d) Transakcja – zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy Użytkownikami, w ramach Serwisu ogłoszeniowego; 
e) Ogłoszenie – oferta sprzedaży lub świadczenia opublikowana przez Użytkownika w Serwisie ogłoszeniowym. Typy ogłoszeń: licytacja, ogłoszenie, Kup teraz; 
f) Produkt – towar prezentowany w Serwisie ogłoszeniowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów; 
g) Serwis ogłoszeniowy - działająca pod adresem www.e-anonsik.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Usługodawca umożliwiająca dodawanie ogłoszeń, dokonywanie Transakcji oraz tworzenie Wizytówek firm; 
h) Usługodawca – Łukasz Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia EWJA Łukasz Ostrowski z siedzibą przy ul. Narcyzów 14/14, 05-500 Józefosław, nr NIP 9521911358, nr REGON 140740518; 
i) Usługi promowania – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników; 
j) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z serwisu e-anonsik.pl; 
k) Wizytówka firmy – Informacje umieszczone ramach Serwisu ogłoszeniowego, związane z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą oraz świadczonych usługach i ich zakresie. 
 
II. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ogłoszeniowego znajdującego się pod adresem www.e-anonsik.pl, w szczególności warunki rejestracji, tworzenia Konta oraz zasady umieszczania Ogłoszeń. 
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.e-anonsik.pl.  
3. Serwis  internetowy www.e-anonsik.pl prowadzony jest przez Łukasza Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia EWJA Łukasz Ostrowski z siedzibą przy ul. Narcyzów 14/14, 05-500 Józefosław, nr NIP 9521911358, nr REGON 140740518.  
4. Usługodawca nie jest stroną Transakcji.  
5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez e-mail: kontakt@e-anonsik.pl , nr tel.: 797-700-165. 
6. Do przeglądania stron internetowych Serwisu ogłoszeniowego, w tym korzystania z Serwisu ogłoszeniowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu ogłoszeniowego, w tym w szczególności umieszczania ogłoszeń i składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego.  
7. W ramach korzystania z Serwisu ogłoszeniowego zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu ogłoszeniowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu ogłoszeniowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia, Usługodawcy przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia. 
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszone w Serwisie ogłoszeniowym.  
9. Użytkownik z momentem zaakceptowania niniejszego Regulaminu potwierdza, że będzie korzystał z Serwisu ogłoszeniowego, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 
 
III. Zasady korzystania z Serwisu ogłoszeniowego.  
1. Serwis ogłoszeniowy umożliwia zamieszczanie, wyświetlanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online, a także zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami.  
2. Przeglądanie treści Serwisu ogłoszeniowego, rejestracja, utworzenie konta, utworzenie wizytówki firmy oraz publikacja Ogłoszeń jest świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi wskazane w pkt IV Regulaminu m.in. promowanie Ogłoszeń są świadczone odpłatnie. 
3. Klient może przeglądać i wyszukiwać Ogłoszenia i reklamy bez dokonania rejestracji w Serwisie Ogłoszeniowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.    
4. Klient może dokonać Transakcji, jeśli zarejestrował się i zalogował do swojego Konta w Serwisie ogłoszeniowym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie;  
5. Warunkiem do skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu ogłoszeniowego jest:  
I. rejestracja w portalu działającym pod adresem www.e-anonsik.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie ogłoszeniowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. W przypadku prowadzenia Konta firmowego, dodatkowo konieczna jest weryfikacja, czy status działalności jest aktywny, w związku z powyższym wymagane jest podanie dodatkowych informacji, takich jak nr NIP;  
II. posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą których dokonano rejestracji Konta, niezbędnego również do kontaktu m.in. w celu dokonania Transakcji.;  
III. podanie wszystkich niezbędnych do rejestracji danych: w przypadku wystawienia faktury VAT - firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej; 
5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
- w trakcie rejestracji w Serwisie ogłoszeniowym podał dane niezgodne z prawdą,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
- dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 
6. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w Serwisie. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie. 
 
IV. Zasady publikowania Ogłoszeń 
1. Przeglądanie, wyszukiwanie i publikowanie ogłoszeń jest bezpłatne. Użytkownik publikując ogłoszenie może dodatkowo określić następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży – licytacja, w której składane są oferty bądź kup teraz, w której sprzedaż następuje po określonej cenie.  
2. Użytkownik nie może, oferować sprzedaży Produktów których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 
3. Opublikowane ogłoszenie będzie dostępne dla Klientów w Serwisie niezwłocznie po jego publikacji. W trakcie dodawania ogłoszenia istnieje możliwość wybrania długości wyświetlania Ogłoszenia: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni lub 360 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy doszło do Transakcji bądź usunięcia Ogłoszenia; 
4. Użytkownik po opublikowaniu ogłoszenia ma możliwość modyfikowania jego treści, jednakże z wyłączeniem zmiany wysokości ceny oraz głównych parametrów Produktu. 
 
V. Zasady zamieszczania wizytówek firm 
1. W ramach Serwisu ogłoszeniowego, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne umieszczenia, danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz świadczonych usługach i ich zakresie. 
2. Opis prowadzonej działalności gospodarczej musi być zrozumiały oraz pozbawiony błędów ortograficznych i stylistycznych. 
 
VI. Płatne usługi 
1. Dodatkowe Usługi promowania związane z publikacją Ogłoszenia, takie jak Pogrubienie, Podświetlenie, Wyróżnienie oraz wyświetlanie na stronie głównej świadczone są odpłatnie. Cennik wymienionych usług stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
2. Użytkownik wybierając dodatkowe Usługi promowania dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry. 
3. Wysokość opłat wskazana jest w formularzu dodawania ogłoszenia. Opłaty można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl. 
4. W przypadku pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego z powodów wskazanych w pkt. III ust. 5 uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi. 
 
VII. Prowizja 
1. Usługodawca pobiera prowizję od każdej Transakcji, którą obciążony jest Użytkownik publikujący Ogłoszenie. Prowizja naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji. 
2. Stawka prowizji od sprzedaży wynosi 1,4 %. 
3. Jako podstawa ustalenia prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy. 
4. Za usługi świadczone w ramach Serwisu ogłoszeniowego Usługodawca wystawia faktury zgodnie z podanymi danymi.  
 
VIII. Odstąpienie od umowy  
1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres Hurtownia EWJA Łukasz Ostrowski, 05-500 Józefosław, ul. Narcyzów 14/14 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-anonsik.pl).  
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.  
 
IX. Reklamacje  
1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@e-anonsik.pl lub pisemnie na adres: Hurtownia EWJA Łukasz Ostrowski ul. Narcyzów 14/14, 05-500 Józefosław. 
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności dane użytkownika, opis problemu, a także sposób kontaktu z Użytkownikiem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.   
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.   
 
X. Gwarancje 
Usługodawca nie jest producentem Produktów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji.  
 
XI. Spory  
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z: Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php, Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości, Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl., Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
3. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 
XII. Ochrona prywatności  
1. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 
2. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Cookies. 
 
XIII. Postanowienia końcowe. 
1. Ewentualne zmiany regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu Ogłoszeniowego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania.  
2. Użytkownik, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Użytkownika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a także inne postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.  
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021.
 
Załącznik nr 1: Cennik usług.  
 
 
 
 
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem